Top

Štatút súťaže „Aktivuj si Bluelink“

Štatút súťaže „Aktivuj si Bluelink“

Tento štatút súťaže „Aktivuj si Bluelink” (ďalej len „Štatút“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Aktivuj si Bluelink“ (ďalej aj len „súťaž“).

        1. Usporiadateľ súťaže

Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika IČO: 283 99 757, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 138784

konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky

Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, so sídlom Galvániho 17A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 858 692, organizačná zložka zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 1610/B

(ďalej len „Usporiadateľ“)

        2. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky od 9.11.2023, 9:00 hod. do 30.11.2023, 23:59 hod. (ďalej aj len „Trvanie súťaže“).

        3. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom a doručovacou adresou výhry na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň začiatku súťaže dovŕšila 18. rok svojho veku, a zároveň je vlastníkom nového osobného motorového vozidla značky Hyundai, ktoré bolo zakúpené u autorizovaného predajcu Hyundai (zoznam autorizovaných predajcov Hyundai dostupný tu: https://www.hyundai.com/sk/sk/sluzby/online-sluzby/najst-predajcu.html) v Slovenskej republike v kalendárnom roku 2023 a je vybavené od výroby zabudovanou navigáciou (ďalej len „Účastník súťaže“).

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.

Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.

Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2. tohto článku  alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká. Osoba podľa prvej vety tohto bodu 4. tohto článku je povinná uhradiť škodu spôsobenú Usporiadateľovi.

        4. Pravidlá súťaže

1. Mechanizmus súťaže – podmienky účasti v súťaži

Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa článkov 2. a 3. tohto Štatútu, a ktorí sa zapoja do súťaže tak, že:

a) najneskôr ku dňu vyhlásenia súťaže, t. j. 9.11.2023, udelia Usporiadateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov na účel marketingovej komunikácie so zákazníkmi, pričom takýto súhlas je možné udeliť online alebo osobne (bližšie informácie sú dostupné tu: https://www.hyundai.com/sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.html) a zároveň

b) budú mať najneskôr ku dňu ukončenia súťaže, t. j. 30.11.2023, aktivovanú službu Bluelink vo svojom osobnom motorovom vozidle značky Hyundai (bližšie podrobnosti sú dostupné tu: https://www.hyundai.com/sk/sk/sluzby/dalsie-sluzby/bluelink-konektivita.html) a zároveň

c) budú mať najneskôr ku dňu ukončenia súťaže, t. j. 30.11.2023, aktivovanú a s uvedeným vozidlom spárovanú aplikáciu Hyundai Bluelink Europe (tzv. In-App activation) (bližšie podrobnosti sú dostupné tu: https://www.hyundai.com/sk/sk/sluzby/dalsie-sluzby/bluelink-konektivita.html).

  1. Výhra v súťaži

Výhrou v súťaži je palivová karta (pre výhercov, ktorí sú vlastníkmi vozidiel so spaľovacím motorom), resp. nabíjacia karta (pre výhercov, ktorí sú vlastníkmi batériových elektrických vozidiel), s kreditom vo výške 100,00 € s DPH a balík zimnej autokozmetiky, ktorý obsahuje fľašu koncentrovanej zimnej zmesi do ostrekovačov, rozmrazovač skla v spreji, škrabku na ľad na čelné sklo a špongiu na čistenie čelného skla, spolu v hodnote 19,10 € s DPH (ďalej len „výhra“). Celková hodnota výhry je á 119,10 € s DPH.

Počet výhier v súťaži predstavuje 10 ks.

Zobrazenie jednotlivých výhier v propagačných a marketingových materiáloch Usporiadateľa (v tlačenej aj elektronickej podobe) je len ilustračné a nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

  1. Žrebovanie výhercov súťaže

Žrebovanie výhercov sa uskutoční v mieste sídla Usporiadateľa v prítomnosti troch náhodne vybraných zamestnancov a partnerov Usporiadateľa. Ak sa súťaže zúčastní iba jeden Účastník súťaže, žrebovanie sa neuskutoční a daný Účastník súťaže získa výhru. Ak sa súťaže nezúčastní ani jeden Účastník súťaže, žrebovanie sa neuskutoční a výhra prepadne v prospech Usporiadateľa súťaže.

V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená z tejto súťaže v zmysle podmienok stanovených v tomto Štatúte, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhra prepadne.

Usporiadateľ po skončení súťaže vyžrebuje výhercu alebo výhercov zo všetkých Účastníkov súťaže, ktorí riadne splnili podmienky pre účasť v súťaži v súlade s týmto Štatútom. Vyžrebovaní budú 10 výhercovia. Žrebovanie sa uskutoční najneskôr v Q1 2024.

Výherca nie je oprávnený nárokovať si inú výhru, ako tú, v rámci ktorej bol vyžrebovaný v zmysle pravidiel stanovených týmto Štatútom, a táto mu bude odovzdaná. Výherca nie je oprávnený žiadať alternatívne plnenie výhry a ani plnenie výhry vo forme finančnej náhrady. Výherca je oprávnený výhru odmietnuť.

  1. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

Výherca bude o svojej výhre informovaný zo strany Usporiadateľa prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu). Informovaný bude najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania súťaže.

  1. Spôsob odovzdania výhry

Odovzdanie výhry pre výhercu zo strany Usporiadateľa prebehne na základe dohody medzi uvedenými stranami. Výherca je povinný si výhru prevziať najneskôr do 31.03.2024, ak sa uvedené strany nedohodnú inak.

V prípade, ak Usporiadateľ súťaže v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaži dostane písomné alebo elektronické vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo v uvedenej lehote nedostane žiadne písomné alebo elektronické vyjadrenie od výhercu, predmetná výhra prepadne a Usporiadateľ súťaže je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.

Usporiadateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať alebo odobrať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení Štatútu.

Výhry v súťaži sú nepeňažné výhry a ako také podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov len vtedy, ak presahujú sumu 350,00 €. O výške výhry bude Usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platných právnych predpisov. Pre konkrétne povinnosti výhercu pri podávaní daňového priznania a pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti odporúčame obrátiť sa na svojho daňového poradcu. Pre vylúčenie pochybností platí, že každý výherca je povinný splniť si daňovú a odvodovú povinnosť, ktorá mu v súvislosti s výhrou vznikne na svoje náklady. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť a ani neznáša náklady na splnenie si daňových a odvodových povinností zo strany výhercov.

        5. Právo Usporiadateľa zmeniť Štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

1. Právo Usporiadateľa zmeniť Štatút alebo odvolať súťaž:

Usporiadateľ̌ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť Štatút alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady.

2. Spôsob zmeny Štatútu alebo odvolania súťaže:

Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Usporiadateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na svojej webovej stránke www.hyundai.sk.

        6. Záverečné ustanovenia

Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám od 9.11.2023, 9:00 hod.

Zo strany Usporiadateľa je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.

Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.

V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťaže, príp. nejasností týkajúcich sa výkladu Štatútu, Usporiadateľ vysvetlí, resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v Štatúte tak, aby bol zachovaný zmysel súťaže.

Na právne vzťahy neupravené Štatútom sa budú aplikovať̌ príslušné ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom Štatútu najbližšie.

V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú zo súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví Účastníci súťaže a Usporiadateľ zaväzujú riešiť ich vzájomnými rokovaniami a dohodou.

Štatút je k dispozícii na stránke https://naceste.hyundai.sk/.

Účastníci súťaže svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že výhry zo súťaže nie je podľa platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky možné vymáhať súdnou cestou.

Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

V Bratislave dňa 9.11.2023

Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia

Nie je možné pridávať komentáre.