Top

Štatút súťaže „Hug Belt”

Štatút súťaže „Hug Belt”

Štatút súťaže „Hug Belt”

 

Tento štatút súťaže „Hug Belt” (ďalej len „Štatút“/ „Pravidlá“) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá v ňom uvedenej súťaže „Hug Belt“ (ďalej aj len „súťaž“).

 

I. Usporiadateľ súťaže

Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, so sídlom Galvániho 17A, 821 04 Bratislava

IČO: 36 858 692, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, Vložka č. 1610/B

(ďalej len „Hyundai Slovensko, s.r.o.“ alebo „Usporiadateľ “)

 

II. Organizátor súťaže

THIS IS LOCCO s. r. o. so sídlom Teslova 26, 821 02  Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 44 908 849, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 60271/B

(ďalej len „Organizátor“)

 

III. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky od 29.10.2021, 09:00:00 hod. do 4.11.2021, 23:59:59 hod.

 

IV. Účastníci súťaže

 1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom a doručovacou adresou výhry na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň začiatku súťaže dovŕšila 18. rok svojho veku (ďalej len „Účastník súťaže“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.
 3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.
 4. Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2. tohto článku alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná osobe, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník. Osoba podľa prvej vety tohto bodu 4. tohto článku je povinná uhradiť škodu spôsobenú Usporiadateľovi.

 

V. Pravidlá súťaže

 1. Mechanizmus súťaže

 

Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa článku III, a ktorí sa cez stránku https://www.facebook.com/HyundaiSlovensko/ alebo https://www.instagram.com/hyundaislovensko/ zapoja do súťaže tak, že pod súťažným príspevkom uverejnením 29.10.2021 napíšu, čo zabaví ich deti na cestách.

V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená z tejto súťaže v zmysle podmienok stanovených v tomto štatúte, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhercom sa stane osoba, ktorá bola vyžrebovaná ako prvý náhradník, resp. druhý alebo tretí náhradník. Ak ani náhradníci nebudú spĺňať podmienky účasti v súťaži, výhra prepadne.

Žrebovanie výhercov sa uskutoční v mieste sídla Organizátora v prítomnosti troch náhodne vybraných zamestnancov a partnerov Usporiadateľa. Ak sa súťaže v príslušnom kole zúčastní iba jeden Účastník súťaže, žrebovanie sa neuskutoční a daný Účastník súťaže získa príslušné výhry. Ak sa súťaže v príslušnom kole nezúčastní ani jeden Účastník súťaže, žrebovanie sa neuskutoční a výhra prepadne v prospech Usporiadateľa súťaže.

 

 1. Výhra v súťaži

10x Hug Belt (Facebook)

10x Hug Belt (Instagram)

 

 1. Žrebovanie výhercov súťaže

Organizátor po skončení súťaže vyžrebuje výhercu alebo výhercov a náhradníka alebo náhradníkov výhercu zo všetkých odpovedí od Účastníkov súťaže, ktorí riadne splnili podmienky pre účasť v súťaži. Vyžrebovaných bude 20 výhercov a 5 náhradníkov. Žrebovanie sa uskutoční 5.11.2021 po 9:00:00 hod.

 

 1. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

Výherca bude o svojej výhre informovaný zo strany Usporiadateľa, prostredníctvom komentára alebo správou na socialnej sieti facebook alebo instagram, pod profilom, s ktorým sa zapojil do súťaže. Informovaný bude najneskôr do 13.11.2021.

 

 1. Spôsob odovzdania výhry

Odovzdanie výhry pre Výhercu zo strany Usporiadateľa prebehne na základe dohody medzi uvedenými stranami.

V prípade, ak Usporiadateľ súťaže v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaži dostane písomné alebo elektronické vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo v danej sedemdňovej lehote nedostane žiadne písomné alebo elektronické vyjadrenie od výhercu, predmetná výhra bude následne odovzdaná náhradníkovi. V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca a ani žiadny z náhradníkov postupom podľa predchádzajúcej vety, výhra prepadne a Usporiadateľ súťaže je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.

Usporiadateľ má právo výhru výhercovi alebo náhradníkovi neodovzdať alebo odobrať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení Štatútu.

Výhry v súťaži sú nepeňažné výhry a ako také podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov len vtedy, ak presahujú sumu 350,00 €.

 

VI. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Zapojením sa do súťaže Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas, a to na dobu určitú do 31.12.2022, na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo na účely (a) uskutočnenia súťaže: zabezpečenia priebehu, vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov súťaže a doručenia výhier; (b) zverejnenia identifikácie výhercu v rozsahu jeho mena a priezviska; (c) reklamné a marketingové; pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník súťaže má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Každý Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

VII. Právo Usporiadateľa zmeniť Štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

 1. Právo Usporiadateľa zmeniť Štatút alebo odvolať súťaž:

Usporiadateľ a Organizátor súťaže si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť Pravidlá alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady.

 1. Spôsob zmeny Štatútu alebo odvolania súťaže:

Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Usporiadateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na stránke https://www.facebook.com/HyundaiSlovensko/ alebo https://www.instagram.com/hyundaislovensko/.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke https://www.facebook.com/HyundaiSlovensko/ a https://www.instagram.com/hyundaislovensko/.
 2. Zo strany Usporiadateľa je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.
 3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.
 4. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťaže, príp. nejasností týkajúcich sa výkladu Štatútu, Usporiadateľ vysvetlí, resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v Štatúte tak, aby bol zachovaný zmysel súťaže.
 5. Na právne vzťahy neupravené Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom Štatútu najbližšie.
 6. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú zo súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví Účastníci súťaže a Usporiadateľ zaväzujú riešiť ich vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 7. Štatút je k dispozícii na stránke https://www.hyundai.sk a https://www.facebook.com/HyundaiSlovensko/, https://www.instagram.com/hyundaislovensko/.
 8. Účastníci súťaže svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že výhry zo súťaže nie je podľa platných a účinných právnych predpisov SR možné vymáhať súdnou cestou.

 

V Bratislave 29.10.2021

 

Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia

Nie je možné pridávať komentáre.